MARSELISBORG BESKÆFTIGELSE

 

Kompetenceudvikling mellem jobcentre og A-kasser

Med forliget om reform af beskæftigelsesindsatsen er der afsat et betydeligt beløb i perioden 2015 til 2020 (150 mio. kr) til at kompetenceudvikle og videreuddanne ansatte i jobcentre og A-kasser. Alene i 2015 skal der udmøntes 25 mio. kr. nationalt og regionalt. Marselisborg har udviklet et kompetenceudviklingskoncept, som matcher kompetenceudviklingspuljens intentioner og tematikker, og som tilbydes til jobcentre og A-kasser fra efteråret 2015 og frem. I denne beskrivelse kan du derfor læse Marselisborgs forslag tilet kompetenceudviklingsforløb.

Kompetenceudviklingsforløb – Virksomhedsservice

Med forliget om reform af beskæftigelsesindsatsen er der afsat et betydeligt beløb i perioden 2015 til 2020 (150 mio. kr) til at kompetenceudvikle og videreuddanne ansatte i jobcentre og A-kasser. Alene i 2016 skal der udmøntes 25,6 mio. kr. nationalt og regionalt.

Kompetenceudviklingsforløb – Samtalen

Med forliget om reform af beskæftigelsesindsatsen er der afsat et betydeligt beløb i perioden 2015 til 2020 (150 mio. kr.) til at kompetenceudvikle og videreuddanne ansatte i jobcentre og A-kasser. Alene i 2016 skal der udmøntes 25,6 mio. kr. nationalt og regionalt.

Blindeguiden "Syn for sagen"

Denne guide belyser blinde og stærkt svagsynedes vej til arbejdsmarkedet, og indeholder således viden om udfordringer og barrierer i beskæftigelsesindsatsen, ligesom den samtidig giver en række praksisnære redskaber til håndtering af udfordringerne. Guiden er resultatet af et to årigt projekt udviklet og gennemført i et samarbejde mellem Dansk blindesamfund og Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence og Viden

Den socialfaglige coach uddannelse

Marselisborgs coachuddannelse tilbyder redskaber fra den coachende metode til at ruste dig til at finde muligheder og løsninger til at lære dig selv bedre at kende og mestre de krav, der stilles inden for det sociale område. Målet er, at du vil få et ressourcefokuseret syn på dig selv og borgeren og blive i stand til at identificere valg, konsekvenser af handlinger og nye muligheder.

IndsatsGuide – Langtidsledighed

Organisering, implementering og redskaber til indsatser for borgere med risiko for langtidsledighed

I denne guide præsenteres en række anbefalinger og konkrete redskaber til arbejdet med borgere, der enten er i risiko for langtidsledighed eller allerede er langtidsledige. Guiden giver jobcentre og øvrige aktører på beskæftigelsesområdet inspiration til at målrette og kvalificere beskæftigelsesindsatsen via afprøvede redskaber.

 

Casestudier – "Det giver mening,at investere i mennesket"

Case studierne er udvalgt i 2011 fra Marselisborgs udviklingslab's (laboratorier) i henholdsvis Holbæk, Vejle, Viborg og Århus. Vi sætter vi viden og praksis i spil, og vi har derfor muligheden for at udvikle og afprøve metoder og redskaber. Herudfra afdækker og videregiver vi best practice på området.

Redskabskatalog – hvad virker for borgere med behov for en særlig jobindsats

Redskaber til en målrettet beskæftigelsesindsats

Redskaberne i dette katalog har til formål at give praktikere idéer til, hvordan man ved hjælp af konkrete redskaber og metoder kan målrette beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, som har brug for en særlig indsats for at komme i arbejde.

 

Perspektiver på vejen til og fra beskæftigelse

– for førtidspensionister og sygedagpengemodtagere med handicap

Hæftet bygger primært på 14 personlige interviews med førtidspensionister og ti med sygedagpengemodtagere med et handicap. Der er en ligelig fordeling af interviewpersoner med henholdsvis fysiske og/eller psykiske helbredsproblemer.

Håndbog til jobkonsulenter

Til dig, der vil vide mere om den telefoniske virksomhedskontakt

Bogen giver gode råd om, hvordan man som jobkonsulent forbereder sig til samtalen, og hvad man skal være særlig opmærksom på i forhold til kontakten til virksomheder.

Quick ringeguide til jobkonsulenter

Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomhederspensionister og sygedagpengemodtagere med handicap.