Arbejdsmiljø 

Marselisborg er autoriseret arbejdsmiljørådgiver af Arbejdstilsynet. Vi er derfor godkendt til at rådgive private- og offentlige virksomheder om trivsel, sygefravær, onboarding, løsning af et aktuelt arbejdsmiljøproblem som følge af et påbud fra Arbejdstilsynet mm. Et godt arbejdsmiljø er både katalysator for top- og bundlinjevækst i private virksomheder samt for produktivitet og brugertilfredshed i den offentlige sektor. 

Virksomheder

Et godt arbejdsmiljø og høj trivsel er forudsætningen for fortsat vækst og god konkurrenceevne. Dårligt arbejdsmiljø koster årligt det danske samfund 64 mia. kr. For hver USD investeret i godt arbejdsmiljø spares 4-6 USD ifølge den US-amerikanske Occupational Safety and Health Administration (OSHA). 

Et godt arbejdsmiljø er ikke en omkostning men en forudsætning for vækst og profitabilitet. Hvis din virksomhed har under 50 medarbejdere, så kan du få op til DKK 500.000 ex moms i støtte til udviklingen af arbejdsmiljøet via pulje fra Arbejdstilsynet. 

Arbejdsmiljø-puljen

Regeringen har afsat en pulje på DKK 105 millioner til at styrke arbejdsmiljøet i små og mellemstore virksomheder (op til 50 ansatte). Puljen giver mulighed for at finansiere projekter, der forbedrer virksomhedens arbejdsmiljø. 

Hvordan kan vi hjælpe? Puljen kan blandt andet bruges til at finansiere: 

 • Strategier og digitale redskaber til onboarding af nye medarbejdere
 • Analyse og rådgivning der skaber indblik i, hvad der motiverer, skaber drivkraft, modvilje og ubehag hos den enkelte, og hvad der typisk gør en kollega stresset
 • Udarbejdelse af lovpligtig APV eller udvikling af jeres arbejdsmiljøorganisation
 • Strategier, redskaber og samarbejdsmodeller der forebygger sygefravær 
 • Stresshåndtering for dine medarbejdere
 • Udvikling af vinderkultur og teambuilding bl.a. via DISC-profiler
 • Udarbejdelse af nye arbejdsgange i virksomheden – f.eks. procesoptimering mellem salg og produktion 

Puljen kan således både anvendes arbejdet med APV og lovpligtige foranstaltninger samt finansiere projekter, der fremmer trivsel og motivation, hvilket forebygger medarbejderudskiftning og gør jeres arbejdsplads mere attraktiv over for potentielle nye medarbejdere. 

I kan søge op til DKK 500.000 ex moms. Puljen dækker 80% af projektomkostningerne. Der gives midler ud fra et først-til-mølle-princip. I kan læse mere om puljen her: https://at.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdsmiljoepuljen/. 

Marselisborg tilbyder at indgå som projektpartner og at drive projekterne. Processen for et samarbejde kan være, at:

 • Vi aftaler et fælles møde, hvor vi kortlægger jeres ønsker og behov
 • På baggrund af mødet leverer Marselisborg et udkast til ansøgning
 • I gennemgår udkastet sammen med Marselisborg, der leverer evt. justeringer
 • Herefter uploader I ansøgningen på Tilskudsportalen med brug af virksomhedens NemID
 • Ved tilsagn udarbejdes samlet aktivitets- og implementeringsplan for de ønskede aktiviteter

Du kan læse om puljen her

Ydelser 

Vores udgangspunkt er jeres behov. Vi implementerer løsninger, der styrker jeres opgaveløsning, og er til gavn for den enkelte medarbejder og virksomheden ud fra mantraet om, at et godt arbejdsmiljø er katalysator for vækst og udvikling. Vi løser mange forskellige opgaver, men berører ofte følgende problemstillinger:

 

Onboarding

En vellykket onboarding er en forudsætning for, at nye medarbejdere hurtigt kommer til at bidrage effektivt til virksomheden. I Marselisborg udvikler og strukturerer vi de processer, som skal sikre, at nye medarbejdere klædes godt på til det job, de skal varetage. Vi tilbyder at udvikle og implementere en digital onboarding-proces, hvor nye medarbejdere introduceres til virksomheders kulturelle, metodiske og organisatoriske fundament igennem en inddragende online portal, der også tjener som kvalitetssikring, faglig udvikling og informationsbank

Danmark er i en højkonjunktur, og virksomheder inden for mange brancher oplevermangel på arbejdskraft. Marselisborg kan i den forbindelse hjælpe jer med udviklingen af en rekrutteringsstrategi, som både indbefatter reach-strategier på den arbejdskraft, man normalvis ønsker at rekruttere, men samtidig alternative rekrutteringsstrategier (fx substitution). Det kan f.eks. være ledige akademikere, ledige borgere eller unge som i stedet for uddannelse her og nu skal have et arbejde. 

Vi kan i samarbejde med Marselisborg Work & Life, der arbejder med at få ledige tilbage til arbejdsmarkedet, give adgang til nye rekrutteringsbaser af relevante kandidater. Kandidater, som har arbejdserfaring og arbejdsidentitet, men som ofte skal hjælpes til et brancheskifte som en del af deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 

Endelig er et godt ry og ikke mindst et godt arbejdsmiljø vigtigt for employer branding. Ansøgere vægter i højere og højere grad et attraktivt arbejdsmiljø. Den vifte af arbejdsmiljøinitiativer, Marselisborg kan tilbyde, gavner ikke kun eksisterende medarbejdere, men er også med til at tiltrække nye ved at forbedre virksomhedens ry blandt potentielle ansøgere gennem employer branding. 

Vil tilbyder individuelle samtaler med vores stresscoaches både som forebyggelse og samtale med sygemeldte medarbejdere. Her arbejder vi med italesættelse af årsagerne til stress, formuleringer af mulige løsningsmuligheder, ligesom kollegaer og ledere kan blive inddraget i processen. 

Vi arbejder ligeledes med forebyggelse- og håndtering af stress på teamniveau, hvor vi gennem forudgående interviews og survey på workshops sætter rammerne for en arbejdsplads med et reduceret stressniveau. 

Vi implementerer samtidig stress- og trivselsmålinger, som integreres i en ledelsesmæssig opfølgningskultur, hvor data aktivt anvendes til at skabe øget trivsel samt forebygge og reducere stress samt sygefravær. 

Vi gennemfører projekter vedr. forebyggelse af sygefravær, hvor vi bl.a. bl.a. hjælper organisationer med at: 

komme bagom sygefraværet, og forstå de faktorer, der driver sygefraværet lokalt (via registeranalyse, survey og interviewundersøgelser af sygefraværet)kvalitetssikre sygefraværsindsatsen så ledelse og organisation klædes på til at arbejde systematiske med sygemelding og forebyggelse af sygefravær (klare procedurer, understøttende redskaber o.l.)opbygge en datastruktur på eksisterende sygefraværsdata, så den bliver tilgængelig og letanvendelig for ledelse og medarbejdere kapacitetsopbygge nøglemedarbejdere, der kan drive sygefraværsindsatser lokalt og skabe varige resultater til gavn for medarbejdere og virksomhed

Marselisborg har indgående erfaring med implementering af strategi- og kulturforandringer på alle organisatoriske niveauer, hvor vi understøtter og udvikler organisationens mission, vision, mål, adfærd og strategier. Målet er bedre teamsamarbejde og skabelsen af en vinderkultur i et bæredygtigt arbejdsmiljø. 

Vi tilbyder afvikling af workshopdage, hvor strategi og samarbejde udvikles, og hvor vinderkulturen fødes og videreudvikles. Vi anvender mindre traditionelle faciliteringsprocesser, f.eks. orienteringsløb eller en walk’n’talk, der både bidrager til at konkretisere de til tider lidt luftige snakke om kultur og trivsel og markerer kulturprocessens start med en indledende ritualiserende handling, som fremhæver alles aktie i processen.

Hvis I har behov for større indsigt i jeres kunders oplevelse af jeres ydelser og produktet, så giver kunderejsen jer et unikt indblik heri. Marselisborg kortlægger i samarbejde med jer typiske kundetyper, faserne i rejsen, gennemspiller og visualiserer den set fra et frontstage og backstage perspektiv. Kunderejsen kaster lys på styrker og udviklingsmuligheder i jeres service og afslører ofte steder, hvor kunderne risikerer at ”falde mellem stolene” i overleveringen fra et team til et andet. Kunderejserne kan underbygges af spørgeskemaundersøgelser og/eller interviews med udvalgte kunder. En samlet organisatoriske forståelse for jeres kunders behov og ønsker styrker både det interne samarbejde, trivsel og den oplevede service hos jeres kunder. Dette ud fra den optik, at I naturligvis ikke kan lykkes på de indre linjer uden samtidig at lykkes i jeres samarbejde og interaktioner med kunderne.

Alle arbejdspladser skal lave en arbejdspladsvurdering (APV) mindst hvert tredje år. Marselisborg tilbyder at indgå i en inddragende proces, hvor vi sammen skræddersyr en APV, der kortlægger både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø hos jer. Besvarelserne muliggør samtidig en analyse af hvilke faktorer, der hhv. fremmer og hæmmer trivsel og performance. Det gør det muligt for jer at sætte målrettet ind på de forhold, der bidrager til en afgørende forskel for medarbejdernes oplevelse af trivsel. Ud fra resultaterne fra APV’en vil Marselisborg udarbejde og bidrage til implementeringen af en handleplan for en systematisk, effektiv og inddragende forbedring af jeres arbejdsmiljø samt opbygning af en arbejdsmiljøorganisation.

Når sygemeldingen indtræffer 

Marselisborg har udarbejdet vejledningsmateriale i forhold til hvordan virksomheder, arbejdsgivere og kollegaer skal være opmærksom på ved en arbejdsskade. Du finder materialet her:

Godt tilbage med en god plan

Sådan kom Birte godt tilbage

 

 

 

 

 

Book et uforpligtende møde med en autoriseret arbejdsmiljørådgiver 

Piet Juul Birch, Director & partner i Marselisborg Consulting

M: 2726 2802

E: pjb@marselisborg.org

Piet er ansvarlig for Marselisborgs rådgivningsydelser vedr. arbejdsmiljø, og er indgangen til vores arbejdsmiljøkonsulenter. 

Piet besidder et indgående kendskab til arbejdsmiljøområdet og har siden 2006 arbejdet med at skabe gode rammer for arbejdsmiljøet på offentlige og private arbejdspladser som har understøttet, at de ansatte trives, og de dermed kan fortsætte den gode opgavevaretagelse i en kompleks og omskiftelig verden.

Piet har indgående erfaring med forskellige koncepter og værktøjer i forhold til arbejdsgangsanalyse og procesoptimering. De vigtigste kompetencer i forbindelse med udviklings- og forandringsprojekter er imidlertid Piets indgående kendskab til praksis koblet med hans meget stærke analytiske og metodiske kompetencer inden for både det kvantitative og det kvalitative felt. Piet har således stor erfaring som underviser, oplægsholder og facilitator af workshops, personlige interview, fokusgruppeinterview mv. 

 

keyboard_arrow_up